Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO

Lịch thi chính thức chương trình 2 học kỳ I năm học 2014 - 2015

Chi tiết lịch thi chính thức chương trình 2 học kỳ I năm học 2014 - 2015

 
THÔNG BÁO

Chào mừng tuần lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, đề nghị tất cả các sinh viên mặc trang phục lịch sự, gọn gàng và lên lớp theo đúng lịch học quy định của nhà trường


 

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K50

Từ 07h30 ngày 02/12/14 đến 16h30 ngày 04/12/14

2

K49

Từ 07h30 ngày 04/12/14 đến 16h30 ngày 06/12/14

3

K48

Từ 07h30 ngày 06/12/14 đến 16h30 ngày 08/12/14

4

K47& khóa cũ CĐ16& khóa cũ

Từ 07h30 ngày 08/12/14 đến 16h30 ngày 10/12/14

5

Chương trình 2 K17

Từ 07h30 ngày 11/12/14 đến 16h30 ngày 13/12/14


Lịch đăng ký học tập HKII năm học 2014 - 2015

 
THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Chi tiết thông báo về việc đăng ký học đại học chính quy chương trình thứ 2

 
THÔNG BÁO

Điều chỉnh lịch thi học kỳ I năm học 2014 - 2015
đối với lớp Thị trường chứng khoán 1.2 (1451BKSC0122 - 2TC)

Chi tiết điều chỉnh lịch thi lớp 1451BKSC0122.

 
THÔNG BÁO

Lịch thi chính thức học kỳ I năm học 2014 - 2015

Chi tiết lịch thi chính thức học kì I năm học 2014 - 2015

 
THÔNG BÁO

Từ 01/11/14 đến 31/03/2015, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa đông”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
THÔNG BÁO

Lịch thi dự kiến học kỳ I năm học 2014 - 2015

Chi tiết lịch thi dự kiến học kì I năm học 2014 - 2015

Chú ý: Sinh viên ĐH, CĐCQ các khóa xem Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2014 - 2015, nếu có vấn đề gì thắc mắc đề nghị phản ánh đến Phòng Quản lý đào tạo tại Phòng số 1 - Nhà U2 ( từ ngày 13/10/2014 đến ngày 23/10/2014 ).

 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THÔNG BÁO

LỊCH THU HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY KỲ 1(2014-2015)
TỪ NGÀY 15/09/2014 ĐẾN NGÀY 30/09/2014

ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHẨN TRƯƠNG NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN THEO THỜI GIAN TRÊN

CHÚ Ý: SINH VIÊN CHÚ Ý THEO QUI ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NGOÀI SỐ TIỀN HỌC PHÍ PHẢI NỘP, TRONG TÀI KHOẢN PHẢI ĐẢM BẢO SỐ TIỀN TỐI THIỂU: 50.000 ĐỒNG DUY TRÌ TÀI KHOẢN + 22.000 ĐỒNG PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN/NĂM+33.000 ĐỒNG PHÍ THƯỜNG NIÊN ATM/NĂM
 
                                                                                                       
                                                                                          P KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH


 
THÔNG BÁO

Thời khóa biểu K49, 48, 47, CD16, thứ 7 (06/09/2014) học bù cho thời khóa biểu ngày thứ 2 (01/09/2014). Sinh viên chú ý đi học theo đúng học.


 
                                                           THÔNG BÁO

Thời khóa biểu K50 bắt đầu học từ 03/09/2014. Sinh viên chú ý đi học theo đúng lịch.


 
                                                           THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký rút bớt tuần 3,4: Từ ngày 25/08/2014 đến hết ngày 05/09/2014.


 
                                                         THÔNG BÁO

                    V/v cho sinh viên đi thực tập và làm tốt nghiệp được học lại

Để tạo điều kiện cho sinh viên K46 & CĐ15 và khóa cũ đi thực tập và làm tốt nghiệp đợt 2 đủ điều kiện được xét tốt nghiệp, nhà trường cho phép các sinh viên này được đăng ký học các học phần còn nợ trong học kỳ 1 năm học 2014-2015:

- Số tín chỉ được học lại: tối đa 6 tín chỉ

- Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký trên trang: 

http://dangky.vcu.edu.vn từ ngày 20/8/2014-22/8/2014.

 

Chi tiết thông báo và mẫu đơn đăng ký học lại các học phần không tổ chức trong học kỳ I 2014 - 2015

 
                                                           THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ ngày 11/08/2014 đến hết ngày 22/08/2014.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.

 
THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chương trình 2 K16,17 và các học phần không mở

Chi tiết thời khóa biểu chương trình 2 K16,17 và các học phần không mở

 
THÔNG BÁO

LỊCH DỰ KIẾN THI LẠI VÀ CẢI THIỆN ĐIỂM
CAO ĐẲNG 15,16 KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

Chi tiết lịch thi lại, cải thiện điểm cao đẳng 15, 16

 
THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI LẠI, THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ15,16 HỌC KÌ 2  NĂM HỌC 2013-2014 

Chi tiết hướng dẫn đăng ký thi lại, cải thiện điểm CĐ15, 16 học kỳ II năm học 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
Danh sách tốt nghiệp chính thức K46, CĐ15 và khóa cũ 

Danh sách tốt nghiệp chính thức K46, CĐ15 và khóa cũ

 
THÔNG BÁO
THU TIẾP ĐỢT 6 HỌC PHÍ SINH VIÊN CÒN NỢ
ĐẾN 12/6/2014 CỦA KỲ 2 NĂM HỌC (2013-2014)
TỪ NGÀY 12/6/2014 ĐẾN 29/6/2014
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHẨN TRƯƠNG NỘP TIỀN HỌC PHÍ 
                                                                                                       
                                                                                          P KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ II năm học 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
Lịch thi của chương trình thứ 2 học kỳ II năm học 2013 - 2014. 

Lịch thi chi tiết của chương trình thứ 2

 
THÔNG BÁO
Lịch bế giảng của sinh viên K46 và cao đẳng 15. 

Lịch bế giảng K46 và cao đẳng 15

 
THÔNG BÁO
V/v thực tập tốt nghiệp đợt 2 bổ sung của K46, CĐ15 và khóa cũ. 

Thông báo và đơn xin thực tập tốt nghiệp đợt 2 bổ sung của K46, CĐ15 và khóa cũ

 
THÔNG BÁO
Danh sách thiếu học phí và đơn xét tốt nghiệp của khóa cũ. 

Danh sách thiếu học phí và đơn xét tốt nghiệp của khóa cũ.

 
THÔNG BÁO
Mẫu đơn xin học lại dành cho K46, CĐ15 và các khóa trước

Mẫu đơn xin học lại

 
THÔNG BÁO
Danh sách dự kiến tốt nghiệp

Danh sách dự kiến tốt nghiệp K46, CĐ15 và khóa cũ

 
THÔNG BÁO
Do một số điều kiện thực tế của nhà trường không cho phép tổ chức học kì hè 2014. Vậy đề nghị sinh viên còn nợ học phần chủ động đăng ký học vào các lớp học phần mở trong
học kì 1 năm học 2014-2015 
THÔNG BÁO
Thay đổi lịch thi lớp học phần
Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - 03TC - 1407ITOM0511
Từ ngày thi cũ 14/06/2014 sang ngày thi mới 18/06/2014 ca 01 hội trường G404


Lịch thi học kỳ II 2013 - 2014

 

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ I năm học 2014 - 2015 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K49

Từ 07h30 ngày 06/05/14 đến 16h30 ngày 08/05/14

2

K48

Từ 07h30 ngày 08/05/14 đến 16h30 ngày 10/05/14

3

K47 & ĐH chính quy khóa cũ

Từ 07h30 ngày 12/05/14 đến 16h30 ngày 14/05/14

4

CĐ16 & CĐ chính quy khóa cũ

Từ 07h30 ngày 14/05/14 đến 16h30 ngày 16/05/14

5

Chương trình 2 K17

Từ 07h30 ngày 16/05/14 đến 16h30 ngày 19/05/14


Lịch đăng ký học tập HKI năm học 2014 - 2015
Hướng dẫn đăng ký học tập HKI năm học 2014 - 2015

 
THÔNG BÁO
HIỆN NAY ĐÃ CÓ LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN
KỲ 2 NĂM HỌC (2013-2014)
NHỮNG SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ
KHẨN TRƯƠNG NỘP HỌC PHÍ
THỜI GIAN THU HỌC PHÍ LẦN CUỐI TỪ 24/4/2014-15/5/2014
SAU THỜI HẠN TRÊN SINH VIÊN TỰ CHỊU
TRÁCH NHIỆM VỀ ĐIỀU KIỆN HỌC PHÍ CỦA MÌNH 
                                                                                                       
                                                                                          P KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
Lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2013 - 2014

Lịch thi học kỳ II 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH HỌC SO SÁNH DÙNG CHO
ĐẠI HỌC CHÍNH QUI CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2. 


Chương trình học so sánh

 
THÔNG BÁO
(V/v nghỉ lễ 30/4 và 01/5, học bù)
Theo kế hoạch nghỉ lễ 30/4 và 01/05/2014, Nhà trường thông báo nghỉ các ngày 30/4,01/5,02/05/2014. Thứ 7 (26/4) toàn trường đi làm bù ngày thứ 6 (02/05), giáo viên và sinh viên lên lớp theo thời khóa biểu của thứ 6 (02/05/2014).


Chi tiết thông báo

 
THÔNG BÁO
Đề nghị những sinh viên chưa có Số tài khoản để thu học phí qua Ngân hàng BIDV để kiểm tra. Danh sách cụ thể xem file dưới đây!

Danh sách chưa có số tài khoản

 
THÔNG BÁO
LỊCH THU HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC (2013-2014) ĐỢT 3
TỪ NGÀY 07/04/2014 ĐẾN 18/04/2014
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ THEO ĐÚNG
THỜI HẠN TRÊN. SAU THỜI HẠN TRÊN SINH VIÊN TỰ CHỊU
TRÁCH NHIỆM VỀ ĐIỀU KIỆN HỌC PHÍ CỦA MÌNH 
                                                                                                       
                                                                                          P KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH


 
THÔNG BÁO
THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014. 


Chi tiết thời khóa biểu chương trình thứ 2 học kỳ II năm học 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
(v/v sinh viên làm đơn xin  thôi học ở chương trình 2)

- Trong đợt tổ chức đăng ký học cho học kỳ 2 năm học 2013-2014 dành cho đối tượng chương trình thứ 2. Một số sinh viên đã không đăng ký học. Nay nhà trường yêu cầu những sinh viên trên không có nhu cầu học chương trình thứ 2 nữa phải viết đơn xin thôi học gửi phòng Quản lý Đào tạo ( phòng số 1 nhà U2) chậm nhất 15h ngày 11/04/2014.
                                                                                    
                                                                                       PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHỔ BIẾN HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUI CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 .

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy học tập học kì 2 năm học 2013 – 2014, Nhà trường tổ chức buổi phổ biến những điều cần biết cho sinh viên đã được xét tuyển học đại học chính qui chương trình thứ 2 trước khi đăng ký học trên trang web của trường từ 8h ngày 31/03/2014 đến hết 16h ngày 01/04/2014 như sau:

Thời gian phổ biến: 18h30 ngày 28/03/2014

Địa điểm:

- Ngành Kế toán:        STT 1-200: G404

                                                  STT 201- 380: G502

                                                  STT 381-518: G201

- Ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp khách sạn du lịch, Marketing : V301

- Ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế, Luật Kinh tế: V302

            Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách được xét học chương trình thứ 2 có mặt đầy đủ theo đúng thời gian, địa điểm trên để nghe phổ biến.
Chi tiết thông báo


THÔNG BÁO
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐĂNG KÝ HỌC
ĐẠI HỌC CHÍNH QUI CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2.


THÔNG BÁO
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH 2

 
THÔNG BÁO
LỊCH THU HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC (2013-2014) ĐỢT 2
TỪ NGÀY 10/03/2014 ĐẾN 21/03/2014
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ THEO ĐÚNG
THỜI HẠN TRÊN. SAU THỜI HẠN TRÊN SINH VIÊN TỰ CHỊU
TRÁCH NHIỆM VỀ ĐIỀU KIỆN HỌC PHÍ CỦA MÌNH 
                                                                                                       
                                                                                          P KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH


 
THÔNG BÁO
Kế hoạch toàn khóa K47, K48, K49, K50

Kế hoạch toàn khóa K47, K48, K49, K50

 
THÔNG BÁO
LỊCH THI LẠI CAO ĐẲNG 15,16 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014 .

LỊCH THI LẠI CAO ĐẲNG 15,16 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014

 
                                                                   THÔNG BÁO
               (V/v: Tổ chức đăng ký thi lại và thi cải thiện điểm cho sinh viên cao đẳng
                                                         học kỳ 1 năm học 2013-2014)

- Sinh viên các lớp cao đẳng 15,16 đăng ký học các học phần trong kỳ 1 năm học 2013- 2014 đủ điều kiện thi lại và cải thiện điểm thực hiện đăng ký trên trang web http://dangky.vcu.edu.vn Từ 8h00 ngày 05/03/2014 và kết thúc 16h00 ngày 05/03/2014. - Thời gian thi dự kiến vào các ngày thứ 7 (15,22,29/3/2014)
- Sinh viên xem lịch thi lại vào ngày 6/3/2014 trên trang chủ http://dangky.vcu.edu.vn .
- Sinh viên khi dự thi, trước khi vào phòng thi phải trình thẻ và nộp tem dự thi cho cán bộ coi thi.


 
THÔNG BÁO
Lịch thi học kỳ II năm học 2013 - 2014 của CĐ15, CĐ16.

Lịch thi học kỳ II 2013 - 2014 của CĐ15, CĐ16

 
THÔNG BÁO
Lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2013 - 2014.

Lịch thi dự kiến học kỳ II 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUI CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2.

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy chương trình 2

 
THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký rút bớt tuần 3,4:
Từ ngày 12/02/2014 đến hết ngày 25/02/2014.

 
                                                       THÔNG BÁO
Nhà trường thông báo tới các Khoa chuyên ngành lịch thu học phí của sinh viên chính quy
học kỳ II năm học 2013-2014 như sau:
1- Thời gian thu.
- Thời gian thu học phí từ ngày 10/02/2014 đến 28/02/2014
- Phương thức thu: thu qua thẻ ATM
2- Thông báo về việc làm thẻ ATM của sinh viên K49. Đến thời điểm hiện nay một số sinh viên K49 đã làm thẻ ATM nhưng chưa đến nhận thẻ và một số sinh viên K49 đã nhận thẻ ATM nhưng chưa gửi lại cuống thẻ cho Ngân hàng.

       Yêu cầu các sinh viên trên khẩn trương đến phòng giao dịch BIDV-Hồ Tùng Mậu (địa chỉ: tại Trường Đại học Thương mại) nhận thẻ và trả lại cuống thẻ cho ngân hàng để nộp học phí theo quy định. Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên của Khoa biết và thực hiện. 
                                                                                                       
                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 
THÔNG BÁO

Sinh viên đăng ký học bổ sung không được phép đăng ký các học phần đã đạt điểm C trở lên. Hệ thống sẽ tự động xóa các đăng ký này.

 
THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký bổ sung:
Từ ngày 13/1/2014 đến hết ngày 11/2/2014
Thời gian nghỉ tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014: Từ thứ 5 ngày 23/01/2014 đến hết thứ 6 ngày 07/02/2014. Thứ 7 và chủ nhật (18 và 19/01/2014) sinh viên đi học bù cho 2 ngày 6, 7/02/2014. .

 
THÔNG BÁO
(V/v cho sinh viên đi thực tập và làm tốt nghiệp được học lại)

Để tạo điều kiện cho sinh viên K46 & CĐ15 và khóa cũ đi thực tập và làm tốt nghiệp đợt 1 đủ điều kiện được xét tốt nghiệp, nhà trường cho phép các sinh viên này được đăng ký học các học phần còn nợ trong học kỳ 2 năm học 2013-2014
Số tín chỉ được học lại: tối đa 6 tín chỉ
Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký trên trang: http://dangky.vcu.edu.vn từ ngày 20/1/2014-22/1/2014


Chi tiết thông báo và mẫu đơn đăng ký

 
THÔNG BÁO
Danh sách đi thực tập HKII 2013 - 2014.

Danh sách đi thực tập HKII 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
Danh sách dự kiến tốt nghiệp k45, CĐ14 và khóa cũ dự kiến tốt nghiệp lần 2.

Danh sách dự kiến tốt nghiệp k45,cd14 và khóa cũ dự kiến tốt nghiệp lần 2

 
THÔNG BÁO
v/v đăng ký học tập bổ sung học kỳ 2 năm học 2013-2014

Căn cứ vào kết quả thống kê sinh viên đăng ký học tập học kỳ 2 năm học 2013- 2014, cho đến thời điểm kết thúc đăng ký vào hồi 16h30 ngày 13/12/2013 còn 103 sinh viên đại học khóa 47, 48, 49 và 16 sinh viên cao đẳng 15&16 chưa hoàn thành việc đăng ký học tập (có danh sách kèm theo). Vì vậy, nhà trường quyết định tổ chức đăng ký bổ sung cho những sinh viên chưa đăng ký trên, thời gian đăng ký vào buổi sáng ngày 26/12/2013 (từ 8h00 – 11h30) tại G103. Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên đến đăng ký đúng theo thời gian qui định; Trung tâm công nghệ thông tin kết hợp cùng Phòng quản lý đào tạo chuẩn bị cho buổi đăng ký.


 
THÔNG BÁO
V/v giờ thi trắc nghiệm trên MVT
Do có nhiều sinh viên không nắm được giờ thi trắc nghiệm trên máy vi tính và không đến thi theo đúng giờ quy định, Nhà trường thông báo lại giờ thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Đề nghị Bộ môn, Trung tâm Công nghệ thông tin, sinh viên các lớp học phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính thực hiện đúng giờ theo lịch thi:
Ca 1: Từ 6h45
Ca 2: Từ 8h30
Ca 3: Từ 10h
Ca 4: Từ 12h35
Ca 5: Từ 14h15
Ca 6: Từ 15h45
.


Thông báo thời gian thi trắc nghiệm trên máy vi tính

 

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2013 - 2014: 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K49

Từ 07h30 ngày 03/12/13 đến 16h30 ngày 05/12/13

2

K48

Từ 07h30 ngày 05/12/13 đến 16h30 ngày 07/12/13

3

K47

Từ 07h30 ngày 09/12/13 đến 16h30 ngày 11/12/13

4

K46& khóa cũ CĐ15, CĐ16 & khóa cũ

Từ 07h30 ngày 11/12/13 đến 16h30 ngày 13/12/13


Lịch đăng ký học tập HKII năm học 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
Chương trình toàn khóa K46 và CĐ15.

Chương trình toàn khóa K46 và CĐ15

 
THÔNG BÁO
Chương trình K45 và CĐ14
Chương trình K45 và CĐ14

 
THÔNG BÁO
Quy định giờ lên lớp năm học 2012-2013.

Quy định giờ lên lớp năm học 2012 - 2013

 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ