Bắt đầu từ 01/08/2017 Sinh viên truy cập trang http://dangky.tmu.edu.vn để đăng ký và tra cứu kết quả học tập của mình!